• مرغ سحرناله سر کن

  مرغ سحرناله سر كن

  داغ مرا تازه تر كن

  زه آه شرر بار اين قفس را

  بر شكن و زير و زبر كن

  بلبل پر بسته ز كنج قفس درا

  نغمه آزادي نو بشر سرا

  در نفسي عرصه اين خاك تيره را

  پر شرر كن

  ظلم ظالم،

  جر صياد آشيانم داده بر باد

  اي خدا،اي فلك،اي طبيعت

  شام تاريك ما را سحر كن

  نو بهار است، گل به بار است

  ابر چشمم ژاله بار است

  اين قفس،چون دلم تنگ و تار است

  شعله فكن در قفس اي آه آتشين...

  ملك الشعرا بهار

  O l’oiseau de l’aube, pleure

  Augmente toutes mes douleurs,

  Pousse-moi un soupir

  Cette cage, pour la détruire,

  O rossignol calme, sors

  De la liberté humaine chante fort,

  Anime ce pays mort

  Par ta voix forte et forte,

  Mon nid est détruit

  Par les chasseurs, la tyrannie,

  O Dieu,O ciel , O nature

  Fais nous sortir de l’obscurs,

  Le printemps est plein de fleurs

  Le nuage de mes yeux pleure,

  Tout est noir comme mon cœur

  Brûle cette cage de douleurs

  O toi, mon soupir de feu …

  Malek-o-shoarra (Bahar)

  Trad. du persan par: Mahnaz Esfandiari

  étudiante de 4ème année

  Département de français (L’Université Azad de Machad)