• شعری از شاملو با ترجمه فرانسوی

  به جست و جوی تو

  بر درگاه ِ کوه میگریم

  در آستانه دریا و علف

  به جستجوی تو

  در معبر بادها می گریم

  در چار راه فصول

  در چار چوب شکسته پنجره ئی

  که آسمان ابر آلوده را

  قابی کهنه می گیرد

  به انتظار تصویر تو

  این دفتر خالی

  تاچند

  تا چند

  ورق خواهد زد؟

  ***

  جریان باد را پذیرفتن

  و عشق را

  که خواهر مرگ است

  و جاودانگی

  رازش را

  با تو درمیان نهاد

  پس به هیئت گنجی در آمدی

  بایسته وآزانگیز

  گنجی از آن دست

  که تملک خک را و دیاران را

  از این سان

  دلپذیر کرده است

  ***

  نامت سپیده دمی است که بر پیشانی آفتاب می گذرد

  - متبرک باد نام تو -

  و ما همچنان

  دوره می کنیم

  شب را و روز را

   ... هنوز را

  احمد شاملو

   

  Élégie

  En te cherchant

  au seuil de la montagne je pleure

  Au seuil de la mer et de l'herbe.

  En te cherchant

  au passage des vents je pleure

  Au carrefour des saisons,

  Dans le châssis cassé d'une fenêtre qui prend

  Le ciel enduit de nuages

  Dans un vieux cadre.

  En attendant ton image

  Ce cahier vide

  Jusqu'à quand

  Jusqu'à quand

  Se laissera-t'il tourner les pages?

  Accueillir le flux du vent et de l'amour

  Dont la soeur est la mort

  Et l'éternité

  Son mystère qu'elle t'a soufflé

  Tu devins alors le corps d'un trésor

  Essentiel et désirable

  Comme un trésor

  Par qui la possession de la terre et des pays

  Est devenue ce que le coeur accueille.

  Ton nom est un moment d'aurore qui sur le front du ciel passe

  - Que ton nom soit béni! -

  Et nous encore

  Nous revoyons

  La nuit et le jour

  et l'encore.

  Chamlou