• مرگ من روزی فرا خواهد رسید

  مرگ من روزی فرا خواهد رسید 
  در بهاری روشن از امواج نور 
  در زمستانی غبار آلود و دور 
  یا خزانی خالی از فریاد و شور 
  مرگ من روزی فرا خواهد رسید 
  روزی از این تلخ و شیرین روزها
  روز پوچی همچو روزان دگر 
  سایه ای ز امروز ها ‚ دیروزها
  دیدگانم همچو دالانهای تار 
  گونه هایم همچو مرمرهای سرد 
  ناگهان خوابی مرا خواهد ربود 
  من تهی خواهم شد از فریاد درد
  می خزند آرام روی دفترم 
  دستهایم فارغ از افسون شعر 
  یاد می آرم که در دستان من 
  روزگاری شعله میزد خون شعر
  خاک میخواند مرا هر دم به خویش 
  می رسند از ره که در خاکم نهند
  آه شاید عاشقانم نیمه شب 
  گل به روی گور غمناکم نهند 
  بعد من ناگه به یکسو می روند 
  پرده های تیره دنیای من چشمهای ناشناسی می خزند 
  روی کاغذها و دفترهای من 
  در اتاق کوچکم پا می نهد 
  بعد من، با یاد من بیگانه ای 
  در بر آینه می ماند به جای 
  تار مویی نقش دستی شانه ای 
  می رهم از خویش و می مانم ز خویش 
  هر چه بر جا مانده ویران می شود 
  روح من چون بادبان قایقی 
  در افقها دور و پنهان میشود 
  می شتابند از پی هم بی شکیب 
  روزها و هفته ها و ماهها 
  چشم تو در انتظار نامه ای 
  خیره میماند به چشم راهها 
  لیک دیگر پیکر سرد مرا 
  می فشارد خاک دامنگیر خاک
  بی تو دور از ضربه های قلب تو 
  قلب من می پوسد آنجا زیر خاک
  بعد ها نام مرا باران و باد 
  نرم میشویند از رخسار سنگ 
  گور من گمنام می ماند به راه 
  فارغ از افسانه های نام و ننگ

   

  Un jour ma mort aura lieu

  A un printemps illuminé de vagues de splendeur

  En un hiver perdu et brumeux

  Ou en un automne vide du cri et d’ardeur

   

  Un jour ma mort arrivera

  Un jour de ces jours, aigres ou doux

  Un jour absurde comme d’autres jours

  Une ombre d’aujourd’hui ou d’hier inconnus

   

  Mes yeux comme des vestibules noircis

  Mes joues comme les marbres froids

  Soudain un sommeil m’emmènera

  Je deviendrai vide de la peine et du cri

   

  Tombent tranquillement sur mon carnet

  Mes mains libres de la magie de poésie

  Je me rappelle que dans mes mains

  Un jour flamboyait le sang de la fantaisie

   

  La terre à chaque instant m’appelle

  Ils arriveront pour m’enterrer

  Oh peut-être mes amoureux à minuit

  Mettront sur mon tombeau des fleurs belles

   

  Après moi soudain iront à un coté

  Les rideaux sombres de ma vie

  Des yeux d’un inconnu glisseront

  Sur mes papiers et carnets déjà écrits

   

  Entrera un étranger dans ma chambre

  Après moi avec ma mémoire

  Devant lui y restera le miroir

  Un crin de cheveu, un peigne noir

   

  Je m’effarouche de moi-même et je tombe

  Et tout ce qui a resté sera ruiné

  Mon esprit comme la voile d’un bateau

  S’éloigne et disparaît aux horizons de l’eau

   

  Ils se hâtent les uns après les autres

  Les jours, les semaines et les mois

  Tes yeux en attendant une lettre

  Se fixeront aux yeux des voies

   

  Mais déjà la terre presse mon froid corps

  La terre, elle-même entravée par la terre

  Sans toi, loin de pulsation de ton cœur

  Mon cœur pourra dans la terre amère

   

  Effaceront mollement mon nom de la face de pierre

  Après quelques temps le vent et la pluie

  Mon tombeau restera inconnu dans le chemin

  Libre de la fable du nom, restant dans l’oubli